sl2

 

Wsparcie techniczne


Podstawowe zagadnienia prawne i techniczne dla Inwestorów indywidualnych


Studnie głębinowe

 • studnia głębinowa służy do poboru wody z gruntu, a dokładnie z warstwy wodonośnej występującej w gruncie,
 • głębokość występowania warstwy wodonośnej uzależniona jest od budowy geologicznej i jest różna dla różnych obszarów,
 • może występować jedna lub więcej warstw wodonośnych, o różnej miąższości i wydajności,
 • ogólną informację uzyskać można z map geologicznych, faktyczna budowa geologiczna weryfikowana jest w trakcie wiercenia studni.


Dokumentacja

 • korzystanie z wody pobieranej ze studni głębinowej może mieć charakter zwykły lub szczególny,
 • zwykłe korzystanie ma miejsce wtedy, gdy właściciel gruntu pobiera wodę dla zaspokojenia potrzeb własnych i gospodarstwa domowego oraz indywidualnego gospodarstwa rolnego. Pobór nie może przekroczyć 5 m3 na dobę, a studnia z której pobieramy wodę, nie może być głębsza niż 30 m,
 • w przypadku zwykłego korzystania z wody nie ma obowiązku wykonywania specjalistycznej dokumentacji,
 • szczególne korzystanie z wody obejmuje głębsze studnie, większy pobór wody, bądź inne zastosowanie i wymaga sporządzenia specjalistycznej dokumentacji (np. projekt prac geologicznych, operat wodnoprawny).


Lokalizacja

Odległość studni (licząc od jej osi) powinna wynosić co najmniej:

 • do granicy działki - 5 m,
 • do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,
 • do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,
 • do najbliższego przewodu rozsączajacego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,
 • do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączajacego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.
 • dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których była mowa wcześniej,
 • należy również pamiętać o co najmniej 5-6 m odległości od budynków, ze względu na ryzyko uszkodzenia fundamentów na skutek prowadzonych prac (wiercenia studni).