s1

 

badanie i rekultywacja srodowiskaBadanie i rekultywacja środowiska

Określamy stan środowiska gruntowo-wodnego. Wykonujemy analizy laboratoryjne gruntu i wody gruntowej pod kątem występowania zanieczyszczeń. Przeprowadzamy rekultywację gruntu metodą in-situ i ex-situ. Specjalizujemy się w bioremediacji gruntu - oczyszczaniu gleby z zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. Odbieramy i zagospodarowujemy ziemię zanieczyszczoną produktami ropopochodnymiodpad o kodzie 17 05 03*. Wykonujemy plany remediacji i sprawozdania z jej przeprowadzenia. Pomagamy we wszelkich czynnościach administracyjno-prawnych związanych przeprowadzeniem remediacji.

 

Nasze usługi kierujemy do klientów z Poznania, województwa wielkopolskiego i całego kraju.

 

Oferta związana z badaniami i remediacją (rekultywacją) środowiska gruntowo-wodnego przeznaczona jest dla właścicieli terenów, co do których są obawy o stan środowiska gruntowo-wodnego, inwestorów, pragnących nabyć nieruchomość, użytkowników, najemców i dzierżawców. Usługi kierujemy do wszystkich, którzy mają obawy o stan środowiska, ze względu na obecne, bądź historyczne zagospodarowanie i użytkowanie terenu. Szczególnie, jeśli wcześniejsza działalność mogła powodować zanieczyszczenia gleby lub wód podziemnych. Ofertę naszej firmy kierujemy również do wszystkich podmiotów, które ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub decyzje administracyjne zobligowane są do okresowego monitorowania czystości wód gruntowych lub gruntu.

 

Usługi oferowane przez geomtech:

 

Badania środowiska

Badania środowiska gruntowo-wodnego wykonuje się z dwóch podstawowych powodów.

W ramach monitoringu środowiska związanego z pewnymi rodzajami prowadzonej działalności (np. stacje paliw, składowiska odpadów komunalnych). W tym przypadku okresowo pobierane próbki (najczęściej tylko wody gruntowej) mają na celu potwierdzenie, że do środowiska nie przedostają się żadne zanieczyszczenia związane z charakterem prowadzonej działalności.

 

W drugim przypadku badania środowiska mają na celu stwierdzenie, czy na badanym terenie występują zanieczyszczenie gruntu i/lub wody gruntowej. Przeważnie badania takie wykonuje się w przypadku kiedy zachodzą podejrzenia (lub istnieje pewność), że do gruntu lub wody dostały się substancje niepożądane.

 

Badania polegają na ręcznym lub mechanicznym wykonaniu sondowań. Następnie, z wcześniej ustalonych głębokości lub na podstawie oceny organoleptycznej, dokonuje się poboru próbek gruntu lub wody gruntowej. Odpowiednio pobrane próbki przekazywane są do laboratoriów posiadających odpowiednie akredytacje. Zakres analiz laboratoryjnych jest różny i zależy od wielu czynników. Do najczęściej analizowanych związków należą substancje ropopochodne (benzyny, oleje, BTEX-y, WWA) i metale ciężkie. Na podstawie sondowań i analiz laboratoryjnych tworzone jest sprawozdanie z badań środowiska. Analizowane pierwiastki i substancje przyrównuje się do obowiązujących standardów jakości. Określa się stężenia zanieczyszczeń oraz ich zasięg i miąższość. Na tej podstawie szacuje się objętość gruntu, która podlegać będzie ewentualnemu oczyszczeniu lub podczyszczeniu, czyli remediacji.

 

Prowadzimy monitoring wód podziemnych w oparciu o sieci piezometrów. Wykonujemy oceny i badania środowiska. Sporządzamy sprawozdania z badań. Określamy obszar i ilość gruntu przeznaczonego do remediacji. Przygotowujemy plany remediacji, a w razie potrzeby wykonujemy również kosztorysy założonych prac.

 

Rekultywacja środowiska

Remediacja jest pojęciem, które w obowiązującym ustawodawstwie zastąpiło takie pojęcia jak rekultywacja i działania naprawcze w środowisku. Pod pojęciem remediacji rozumie się sumę wszystkich działań, które mają na celu doprowadzenie zanieczyszczonego środowiska gruntowego, wodnego lub gruntowo-wodnego do stanu określonego odpowiednimi przepisami. Podstawowy podział metod oczyszczania gruntu to remediacja ex-situ i in-situ.

Metoda ex-situ polega na pracach ziemnych, mających na celu wymianę zanieczyszczonej gleby na wolną od zanieczyszczeń. Skuteczność prac potwierdza się badaniami. Zanieczyszczony grunt transportowany jest miejsca składowania lub do miejsca w którym będzie oczyszczany. Zarówno firma transportująca odpad, jak i firma prowadząca jego odzysk musi posiadać odpowiednie decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie takiej działalności.

Metoda in-situ polega na oczyszczeniu gruntu bez jego przemieszczania. Podstawowe techniki wykorzystywane w tym celu to napowietrzanie, wypłukiwanie i bioremediacja, a także wiele innych. W zależności od zasięgu, miąższości, stężeń zanieczyszczeń i rodzaju gruntu stosuje odpowiedni miks różnych technik.

Nasza firma przygotowuje plany remediacji włącznie z uzyskaniem decyzji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wykonujemy prace rekultywacyjne zarówno w wariancie in-situ, jak i ex-situ. Sporządzamy sprawozdania z wykonanych prac potwierdzające przeprowadzenie remediacji (wykonanie Decyzji RDOŚ).

 

Odbiór odpadów

Oferujemy również odbiór i zagospodarowanie ziemii zanieczyszczonej produktami ropopochodnymiodpad o kodzie 17 05 03*.

 

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw wszelkie czynności administracyjno-prawne związane z prowadzonymi projektami, włączając w to reprezentację przed urzędami i instytucjami, a także kwestie fizycznego i formalnego zagospodarowania zanieczyszczeń przejmuje firma geomtech i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowy ich przebieg.

 

Na każdym etapie klient jest informowany o postępie prac, a wszelkie odstępstwa od wcześniej ustalonych działań są na bieżąco konsultowane.